• Νόμος 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α/08-11-2017) Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.
 • Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), με πρόσφατη επιστολή του προς τη Re-Battery A.E., ξεκαθάρισε το θολό τοπίο που είχε δημιουργηθεί στο χώρο και απεφάνθηκε ότι το ύψος της χρηματικής εισφοράς, που είναι απαραίτητο να καταβάλλουν σε συστηματική βάση οι Υπόχρεοι (εισαγωγείς και παραγωγοί συσσωρευτών), είναι ΙΔΙΟ ανεξάρτητα από το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο αυτοί επιλέγουν να συμβληθούν.
 • KYA 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2037Β/13.07.2017) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.
 • ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 1/1 (ΦΕΚ 1Β/04.01.2017) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 «Παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 η προθεσμία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων(ΗΜΑ)» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει.
 • ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ 2992Β/19-09-16) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24)ι», όπως ισχύε.
 • ΥΑ αριθμ. ΔΙΠΑ/Οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-16) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209 Α/2011)όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • ΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454Β/09-08-16) Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)- Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν.
 • ΚΥΑ 39200/2057Β/2015 (ΦΕΚ 2057Β/18-09-15) Τροποποίηση της ΚΥΑ 41624/2057/2010.
 • ΚΥΑ Γ1/20655/2897 (ΦΕΚ 1495Β/16-07-2015) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των ΚΥΑ 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β΄/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37Β/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013).
 • ΠΔ 177/2014 (ΦΕΚ 280Α/31-12-2014) «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης».
 • ΚΥΑ 40955/4862/2013 (ΦΕΚ 2514Β/07-10-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων» όπως ισχύει.
 • ΚΥΑ 52891/2013 (ΦΕΚ 2446Α/30-03-2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρα οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12.
 • Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος ενέργειας και Κλιματικής» (ΦΕΚ 24Α).
 • Ε.Ο.ΑΝ. αρ. πρωτ. οικ. 651/18.06.2012 «Υποχρεώσεις επιχειρήσεων πώλησης/ αντικατάστασης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών».
 • Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
 • KYA 41624/2057/E103 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ και 2008/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά».
 • Νόμος 3854/2010 (ΦΕΚ 94Α/23-06-2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
 • ΚΥΑ ΑΣ4.1/ΟΙΚ.45573/3719/2008 (ΦΕΚ 1874Β/12-09-2008) με θέμα την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ4.2/18960/1446/19.6.2001 ΚΥΑ για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 2006/90/ΕΚ για την 7η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως ισχύει.
 • ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287Β/02-03-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων», σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αρ. 13588/725.
 • ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-6-2006) Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
 • ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ…»
 • ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ 1916Β/24.12.2004) «Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες – επιτηδευματίες».
 • ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» καθώς και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
 • ΠΔ 405/1996 (ΦΕΚ 272Α/16-12-1996) «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 177/2014 (ΦΕΚ 280Α/2014) Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 405/1996 «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης».
 • Νόμος 1741/1987 (ΦΕΚ 225Α/21-12-1987) με θέμα την «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR)…» και την υπ’ αριθμ. 71538/2868/97 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 … ADR» (ΦΕΚ 821Β), όπως εκάστοτε ισχύει, το Π.Δ. 104/99 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων» (ΦΕΚ 113Α ), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 52167/4683/2012 (ΦΕΚ 37Β/20-01-2012).
 • Νόμος 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/16-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».