Πρώτες Ύλες

Η κύρια πρώτη ύλη είναι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μολύβδου οχημάτων και βιομηχανίας (ΕΚΑ 16 06 01*). Οι υπόλοιπες πρώτες ύλες, με τον κωδικό ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων), είναι:

16 06 01* Μπαταρίες μολύβδου.
10 04 01* Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής μολύβδου
10 04 02* Επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
μολύβδου
10 04 04* Σκόνη καυσαερίων μολύβδου
10 04 05* Άλλα σωματίδια και σκόνη μολύβδου
17 04 03 Μόλυβδος (από ΑΕΚΚ παλαιών σωλήνων μολύβδου και μολυβδόφυλλα)
12 01 03 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 04 Σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων
16 01 18 Μη σιδηρούχα μέταλλα
19 10 02 Μη σιδηρούχα απόβλητα
19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα
20 01 40 Μέταλλα

Δευτερεύουσες Ύλες

· Ανθρακας σε σκόνη (Ανθρακίτης / Μεταλλουργικό κώκ)
· Υδράσβεστος
· Ανθρακική σόδα
· Μαρμαρόσκονη
· Ρινίσματα/αποκόμματα σιδήρου
Ενεργός άνθρακας (για τις πλυντρίδες)
Πολυηλεκτρολύτης (για την επεξεργασία των όξινων αποβλήτων)

16 03 03* Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ανθρακική σόδα)
19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα (γρέζι)