Η εταιρεία Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ αρχικά είχε την επωνυμία Ι. ΧΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα στο Μοσχάτο και δραστηριότητα την παραγωγή και εμπορία μπαταριών αυτοκινήτου. Το 1986 η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στον Ασπρόπυργο Αττικής όπου στεγάζονται και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας. Το 1996 η εταιρεία αλλάζει νομική μορφή και επωνυμία και γίνεται Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ, και επεκτείνει την δραστηριότητά της στην παραγωγή δευτερόχυτου μολύβδου και στην εμπορία αυτού.

Η Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ είναι μία από τις λίγες εγκεκριμένες εταιρείες στο χώρο της παραγωγής μολύβδου μέσω ανακύκλωσης μπαταρίας και μολυβδούχων υλικών. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για την νόμιμη λειτουργία της (Άδεια Λειτουργίας αρ. πρωτ. 2211/26-7-99 και την τροποποίηση με αρ. πρωτ. 3125/Φ14.ΑΣΠΡ/3-12-99 και ΑΕΠΟ που δημοσιεύθηκε με τον ΑΔΑ Ω66ΖΟΡ1Κ-4ΙΨ), είναι εγγεγραμμένη στο ΗΜΑ (Α.Μ. 45) και είναι συμβεβλημένη με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Re-Battery.

Η εταιρεία έχει άδεια συλλογής αποβλήτων μπαταριών και για τον σκοπό αυτό διαθέτει ιδιόκτητα οχήματα και πιστοποιημένους στην μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων οδηγούς (Α.Μ. ΗΜΑ 45-2).
Επίσης, η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων (ΑΜΠ 70).

Η Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης μέσω της κυκλικής οικονομίας, εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, βάσει του οποίου έλαβε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από τον Φορέα Πιστοποίησης Swiss Approval Technische Bewertung S.A. Η εταιρεία εφαρμόζει το πρότυπο ISO από το 2006.