Η Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης μέσω της κυκλικής οικονομίας, εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, βάσει του οποίου έλαβε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από τον Φορέα Πιστοποίησης Swiss Approval Technische Bewertung S.A. Η εταιρεία πιστοποιείται με ISO 9001 από το 2006.